sekretariat_g5@vp.pl

 

REKRUTACJA do Gim5

Szkoła
// Strona główna
// Lokalizacja
// Samorząd
// Kadra
// Pedagog i Psycholog
// Egzamin gimnazjalny
// Osiągnięcia
// Publikacje
Historia
// Kalendarium
// Patron
// Sztandar
Działalność
// Zajęcia pozalekcyjne
// Biblioteka
// Czytelnia
// Zespół muzyczny
// Koło turystyczne
// Klub Europejski
// Gazetka szkolna
// Konkursy
// Harmonogram imprez
Informacje
// REKRUTACJA
// Rodzice
// Absolwenci
// Dokumenty regulujące
   pracę szkoły

// Podręczniki
// Stypendia
// Innowacje Pedagogiczne
// Dla nauczycieli
Po szkole
// Sprawdź wiedzę
// Zagrajmy o sukces
// Humor
// Netykieta (Kodeks Internauty)
// Uczniowie

INNOWACJE PEDAGOGICZNE
W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 5
realizowane są
innowacje pedagogiczne:


Innowacja pedagogiczna „Język angielski kluczem do sukcesu”.

Autorką innowacji  jest p. Iwona Warszawska. Na dodatkowej godzinie uczniowie będą mogli poznać i doskonalić umiejętności swobodnej rozmowy w języku angielskim oraz poznać zagadnienia związane  z biznesem i marketingiem. Uczniowie nabędą kompetencje w zakresie: negocjacji, zarządzania, rozmów  towarzyskich w środowisku biznesowym; jak również zdolność oceny własnej twórczości. Zostaną  wyposażeni w umiejętność pisania i edycji korespondencji np. notatek biznesowych, listów, e-maili, nieformalnych i formalnych, raportów i materiałów prezentacyjnych. Uczniowie poznają  strategię i techniki działania w organizacji, poszczególne tematy podpowiedzą jak rozmawiać przez telefon, prowadzić prezentacje, negocjować z klientami, kontaktować się z ludźmi w pracy, radzić sobie ze stresem, prowadzić korespondencję służbową i wiele innych.
Realizowana w klasie 1a.
Innowacja z matematyki „Bliżej matematyki”.

Innowacja „Bliżej matematyki ” realizowana jest w klasie 1b na dodatkowych godzinach matematyki. Program jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum zainteresowanych matematyką.

Program ma przygotować ucznia do:
- samodzielnego logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,
- zdobywania umiejętności matematycznych koniecznych w życiu codziennym,
- samodzielnego podejmowania decyzji i uzasadniania swojego stanowiska,
- stosowania nabytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin wiedzy.
Realizacja tego programu zawiera zarówno cele edukacyjne, jak i wychowawcze.
Głównym celem jest rozwijanie myślenia:
- rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego, logicznego rozumowania,
- ćwiczenie umiejętności wnioskowania oraz stawiania i weryfikowania hipotez,
- nauczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.
Kolejnym ważnym celem jest rozwijanie osobowości poprzez:
- nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności , pracowitości i wytrwałości,
- kształtowanie twórczej postawy, krytycyzmu w walce z błędem i złudzeniem
- rozwijanie umiejętności dyskusji, formułowania problemów i argumentowania,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- hartowanie na niepowodzenia szkolne.
W okresie nauki w gimnazjum , gdy rozwijają się u uczniów indywidualne zainteresowania, ważne jest, by każdy z nich odkrył walory matematyki związane z jej użytecznością w codziennym życiu. Dzięki temu programowi uczeń ma na to więcej czasu i ma większe szanse na realizację swoich celów i zamierzeń dotyczących przyszłości.
Autorka programu: Bożena Skorłutowska.
Innowacja z informatyki "Tajemnice grafiki komputerowej" 

Innowacja "Tajemnice grafiki komputerowej" jest realizowana w klasie 1b podczas dodatkowych godzin informatyki.
Celem wprowadzenia programu jest zaznajomienie młodzieży z praktycznym zastosowaniem komputera, jako narzędzia do obróbki obrazu oraz przekazanie umiejętności tworzenia i edycji obrazów graficznych, a także wyrobienie w niej zmysłu artystycznego i poczucia estetyki. Podczas zajęć w pracowni uczniowie będą mogli twórczo rozwiązać problemy z zagadnień edycji i obróbki obrazu. Praca i nauka realizowana będzie poprzez projekty indywidualne i zespołowe. W sytuacjach trudności w rozwiązaniu problemu, będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielem oraz komunikowania się ze sobą, zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez sieć. Na zajęciach będą stosowane metody aktywizujące,  np.: praca w grupie, metoda projektu oraz ćwiczenia praktyczne.
Innowacja będzie podlegała ewaluacji. Ustalono następujące zasady ewaluacji: użyteczności, efektywności, wykonalności, jawności i trwałości.  Innowacja przewiduje ewaluację na koniec każdego roku szkolnego w postaci: ankiet skierowanych do uczniów i rodziców. Ewaluacja w ciągu roku szk. polegać będzie na obserwacji, wywiadach oraz analizie wyników nauczania i kompetencji uczniowskich.
Autor programu:Krzysztof Stefaniak
Innowacja pedagogiczna „Elementy kultury świata anglojęzycznego w nauce języka angielskiego (The elements of culture of English-speaking World in English language learning”.

Realizowana w klasie 2a.
Uczniowie na 1 godzinie dodatkowej w tygodniu będą mogli poznać i doskonalić umiejętności swobodnej rozmowy w języku angielskim.
Autorka programu:   Agnieszka Kuźniarowicz-Gruda
Innowacja pedagogiczna „W świecie mediów”

Innowacja wprowadzana po raz pierwszy na zajęciach z „Edukacji informatyczno-
dziennikarskiej” i „Edukacji medialnej” w klasie 2b.
Uczniowie na 2 godzinach dodatkowych w tygodniu poznają zasady funkcjonowania  mass mediów, odwiedzą płockie siedziby „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Płockiego”, spotkają się z dziennikarzami lokalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych, wyjadą na wycieczkę do Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Warszawie. Będą tworzyli z pomocą nauczycieli szkolne wiadomości i publikowali w formie gazetki szkolnej, wiadomości telewizyjnych    i radiowych.     (Dotychczasowe przykłady tej działalności dostępne są na stronie szkolnej).
Autorzy programu: Jolanta Malecka i Rafał Gąsiorowski 
Innowacja pedagogiczna "Język angielski w sporcie”

Innowacja pedagogiczna
o charakterze programowym korelująca treści programowe wychowania fizycznego i nauki języka angielskiego” innowacja wprowadzana po raz pierwszy z wychowania fizycznego w korelacji z zajęciami edukacyjnymi „J. angielski w sporcie” autorstwa p. Józefa Kulika nauczyciela wychowania fizycznego, Krystyny Kulik nauczycielki wychowania fizycznego  i Małgorzaty Gronkowskiej  nauczycielki języka angielskiego.
Uczniowie oprócz rozwijania pasji i talentu sportowego, nauczą się płynnie posługiwać  angielskimi zwrotami związanymi z grą drużynową, tak by w czasie wyjazdu zagranicznego rozumieć polecenia sędziego i trenerów obcojęzycznych drużyn. Uczniowie na jednej godzinie dodatkowej nauki języka angielskiego naucza się nowych słówek z dziedziny piłki ręcznej i sportu w ogóle.
Innowacja przeznaczona dla uczniów, którzy nie tylko chcą grać w piłkę ręczną, ale także czuć się pewnie z uwagi na kompetencje językowe w czasie rozgrywek z drużynami z innych krajów. Uczniowie odbędą spotkania z anglojęzycznymi trenerami, zawodnikami Wisły Płock
Realizowana w klasie 2e.
Innowacja pedagogiczna „ Z językiem angielskim w świat”.

Innowacja pedagogiczna „ Z językiem angielskim w świat” realizowana z grupą uczniów klasy 3a. Program innowacji realizowany będzie na dodatkowych godzinach języka angielskiego w klasach I, II i III.

Innowacja będzie polegała na:
- Rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
- Rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów z wykorzystaniem języka obcego.
- Integrowaniu sprawności językowych w celu jak najgłębszego poznania języka.
- Przygotowaniu uczniów do wykorzystania języka obcego w sytuacjach życiowych, wymagających znajomości innych krajów.
- Poszerzeniu  wiedzy na temat znajomości obyczajów i norm życia codziennego wybranych krajów anglojęzycznych.
- Doskonaleniu umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (Internet , prasa obcojęzyczna, programy  w języku angielskim, prezentacje itp.)
 Wszystkie powyższe aspekty innowacji realizowane będą poprzez szerokorozumiane  usprawnianie umiejętności konwersacji w języku obcym.
Innowacja wychodzi naprzeciw nowej podstawie programowej obowiązującej od roku szkolnego 2008/2009. Założenia zakładają lepsze poznanie kultury, realiów życia codziennego krajów angielskiego obszaru językowego, stopniowe przygotowanie do samodzielności w procesie nauki języka obcego a przede wszystkim do zastosowania języka jako narzędzia komunikacji.
Autorka programu: Zuzanna Mazuś-Kaliszewska. Realizatorka p. Kamila Biegańska. 
Innowacja pedagogiczna „English In Songs”.
 
Innowacja „English In Songs” jest realizowana w klasie 3a podczas dodatkowej godziny z języka angielskiego i zajęciach artystycznych.

Innowacja zakłada rozbudzenie zainteresowań uczniów nauką języków obcych, rozwijanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, wzbogacenia słownictwa i usprawnienie komunikatów werbalnych, integrowanie komunikacji w języku z angielskim z umiejętnością śpiewu, umuzykalnieniem, prezentację zdobytych umiejętności poprzez występy na forum szkoły, miasta. Zajęcia stworzą możliwość stymulowania uczniów do udziału w koncertach, przeglądach i konkursach, będą podstawą do efektywnego kształtowania umiejętności porozumiewania się w języku obcym, jako jednej z ośmiu  kompetencji kluczowych, co ułatwi młodzieży samorealizację i rozwój osobisty.  Uczniowie nauczą się pracy w zespole. Innowacja będzie podlegała ewaluacji. Ustalono następujące zasady ewaluacji: użyteczności, efektywności, wykonalności, jawności i trwałości.
Ewaluacja planowana na zakończenie każdego roku szkolnego w postaci: ankiet skierowanych do uczniów i rodziców. Ewaluacja w ciągu roku szk. polegać będzie na obserwacji, wywiadach, twórczości uczniowskiej (gazetka szkolna) oraz analizie wyników nauczania i kompetencji uczniowskich, sprawozdaniach.
Autorzy programu: Piotr Wiśniewski Gabriel Sieradzki.
Innowacja z matematyki „Bliżej matematyki ”.

Innowacja „Bliżej matematyki ” realizowana jest w klasie 3g na dodatkowych godzinach matematyki. Program jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum zainteresowanych matematyką.

Program ma przygotować ucznia do:
- samodzielnego logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,
- zdobywania umiejętności matematycznych koniecznych w życiu codziennym,
- samodzielnego podejmowania decyzji i uzasadniania swojego stanowiska,
- stosowania nabytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin wiedzy.

Realizacja tego programu zawiera zarówno cele edukacyjne, jak i wychowawcze.
Głównym celem jest rozwijanie myślenia:
- rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego, logicznego rozumowania,
- ćwiczenie umiejętności wnioskowania oraz stawiania i weryfikowania hipotez,
- nauczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.
Kolejnym ważnym celem jest rozwijanie osobowości poprzez:
- nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności , pracowitości i wytrwałości,
- kształtowanie twórczej postawy, krytycyzmu w walce z błędem i złudzeniem
- rozwijanie umiejętności dyskusji, formułowania problemów i argumentowania,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- hartowanie na niepowodzenia szkolne.
W okresie nauki w gimnazjum , gdy rozwijają się u uczniów indywidualne zainteresowania, ważne jest, by każdy z nich odkrył walory matematyki związane z jej użytecznością w codziennym życiu. Dzięki temu programowi uczeń ma na to więcej czasu i ma większe szanse na realizację swoich celów i zamierzeń dotyczących przyszłości.
Autorka programu: Bożena Skorłutowska, realizatorki programu: Ewa Słupecka.
Innowacja z informatyki "Tajemnice grafiki komputerowej" 

Innowacja "Tajemnice grafiki komputerowej" jest realizowana w klasie 3g podczas dodatkowych godzin informatyki.

Celem wprowadzenia programu jest zaznajomienie młodzieży z praktycznym zastosowaniem komputera, jako narzędzia do obróbki obrazu oraz przekazanie umiejętności tworzenia i edycji obrazów graficznych, a także wyrobienie w niej zmysłu artystycznego i poczucia estetyki. Podczas zajęć w pracowni uczniowie będą mogli twórczo rozwiązać problemy z zagadnień edycji i obróbki obrazu. Praca i nauka realizowana będzie poprzez projekty indywidualne i zespołowe. W sytuacjach trudności w rozwiązaniu problemu, będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielem oraz komunikowania się ze sobą, zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez sieć. Na zajęciach będą stosowane metody aktywizujące,  np.: praca w grupie, metoda projektu oraz ćwiczenia praktyczne.
Innowacja będzie podlegała ewaluacji. Ustalono następujące zasady ewaluacji: użyteczności, efektywności, wykonalności, jawności i trwałości.  Innowacja przewiduje ewaluację na koniec każdego roku szkolnego w postaci: ankiet skierowanych do uczniów i rodziców. Ewaluacja w ciągu roku szk. polegać będzie na obserwacji, wywiadach oraz analizie wyników nauczania i kompetencji uczniowskich.
Autor programu:Krzysztof Stefaniak
Kalendarz
 


Kontakt
Gimnazjum nr 5
im. Zygmunta
 Padlewskiego
ul. Królowej Jadwigi 4
09 - 400 Płock

tel./fax.
+48 (24) 366 89 00

sekretariat_g5@vp.pl


// napisz do szkoły
// napisz do administratora
© Copyright 2013 Gimnazjum nr 5 w Płocku im. Zygmunta Padlewskiego